Tìm hiểu quy trình kiểm định cầu trục

Các hình thức kiểm định cầu trục

★ Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

★ Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

★ Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:

– Sau khi sửa chữa,nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị.

– Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt.

– Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thầm quyền.

Quy trình kiểm định cầu trục

Khi kiểm định cầu trục phải lần lượt tiến hành theo các bước sau kèm theo các tiêu chuẩn kiểm định:

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị.

– Kiểm tra bên ngoài.

– Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải.

– Các chế độ thử tải- Phương pháp thử.

– Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường (biên bản kiểm định an toàn cầu trục)theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

Tiêu chuẩn kiểm định cầu trục

– TCVN 4244-2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tác và rà soát kỹ thuật.

– TCVN 4755-1989: Cần trục- đề nghị an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực.

– TCVN 5206-1990: Máy nâng hạ- đề nghị an toàn đối với đối trọng và ổn trọng.

– TCVN 5207-1990: Máy nâng hạ – đề nghị an toàn chung.

– TCVN 5209-1990: Máy nâng hạ – đề nghị an toàn đối với thiết bị điện.

– TCVN 5179-90: Máy nâng hạ- đề nghị thử thuỷ lực về an toàn.

0/5 (0 Reviews)

Các tin liên quan

0976076220